In 1810 werd de eerste steen gelegd voor de Cazerne Quartier Saint-Charles, die de grootsheid van het Napoleons keizerrijk kon uitstralen. Het zou ruimte bieden voor 2400 garnizoenstroepen. Het gebouw heeft een aaneengesloten gevel van 276 meter en was destijds het gebouw met de langste doorgetrokken gevel van Europa. Het gebouw werd in 1813 opgeleverd , maar in november 1813 verbleef het garnizoen nog steeds in houten barakken. Op 19 oktober 1813 werden de Franse legers bij Leipzig verslagen. Op zondag 14 november vertrok de militaire bevelhebber, generaal Molitor, met zijn garnizoen geruisloos uit de stad. De dag daarop brak een volksopstand los waarbij de Franse adelaar die boven het Marine-etablissement hing het moest ontgelden. Hieruit kan worden geconcludeerd, dat er nooit Franse soldaten gelegerd hebben gezeten in de kazerne.

Op 30 november 1813 landde prins van Oranje op het strand van Scheveningen op uitnodiging van 3 vooraanstaande Hagenaren. Op 15 december 2013 trok Willem I van Oranje Amsterdam binnen en hij werd bejubeld als nooit tevoren. Uiteindelijk werd hij op 26 september 1815 in Brussel officieel ingehuldigd tot koning van Nederland.

Op 14 januari 1814 wordt officieel het wapen van de Soevereine Vorst vastgesteld. Dit statuut heeft dus 1,5 jaar bestaan en alleen hier is het wapen van de Soevereine Vorst in het openbaar gebruikt. Kortom een unicum. De kazerne werd in 1814 voor het eerst door het Nederlands leger in gebruik genomen en werd de kazerne definitief vernoemd naar het huis van Oranje Nassau en kreeg het zijn huidige naam.

Omdat de Amsterdamse burgerbevolking de bouw van de kazerne had bekostigd met een totale som van fl.701.888,17 aan bouwkosten en fl.58.317,11 voor de verwerving van de gronden en de schadevergoeding aan de molenaars, kwam de kazerne in Amsterdamse handen. Zo kon de kazerne in 1853 bij de oprichting van Artis gebruikt worden als tijdelijk onderkomen voor de beesten in de winter omdat destijds in Artis de dierenverblijven nog niet gereed waren. Pas in 1860 werd de kazerne overgedragen aan het Rijk. In 1867 werd reeds bij besluit vastgelegd, dat de kazerne weer terug zou worden gegeven aan de gemeente Amsterdam als de kazerne niet meer voor militaire doeleinden zou worden gebruikt. In 1984 was dat het geval en in 1986 vroeg het ministerie van Defensie een sloopvergunning aan. Immers het eerdere besluit over teruggave aan de gemeente Amsterdam was in de vergetelheid geraakt. Omwonenden namen samen met architectenbureau Van Stigt actie om de kazerne te behouden en ternauwernood kon sloop worden voorkomen. Vervolgens is een plan ontwikkeld om van het kazerne terrein een woonbestemming te maken. Begin jaren ’90 van de vorige eeuw zijn in de kazerne op de begane grond bedrijfsruimtes en in de rest van het gebouw ongeveer 150 woningen gerealiseerd. Op het exercitieterrein werden 6 woontorens gebouwd voor 315 woningen. Uiteindelijk zijn alleen het keukengebouw en de voormalige officiersmess op het exercitieterrein bespaard gebleven van de sloopkogel.

Als u meer wilt lezen over de Oranje Nassau Kazerne, dan kunt u onderstaande links bekijken.

website ONK

Website JOK

website SvA

art ONK 18111910 Telegraaf